Quyết định thành lập

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Ngày 22/4/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-BNV về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam.

Đồng hành cùng Quỹ Khởi Nghiệp Xanh