Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp

Các cá nhân, tổ chức tham gia trong hệ sinh thái với vai trò chuyên môn của mình như chính sách, khoa học công nghệ, huấn luyện đào tạo, tư vấn hỗ trợ, truyền thông, thương mại đầu tư… Các thành viên tham gia nhận thức rõ mình là một phần của toàn thể hệ sinh thái, biết tôn trọng lẫn nhau và cộng tác với nhau trong một tiến trình khởi nghiệp bền vững.

Đồng hành cùng Quỹ khởi nghiệp xanh