Gây quỹ cung cấp vốn

Hoạt động gây quỹ - Cung cấp vốn

Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam là quỹ xã hội. Chúng tôi gây quỹ từ các nhà tài trợ lớn là cá nhân, tổ chức; từ cộng đồng; từ nhà nước và các nhà tài trợ quốc tế thông qua các tài khoản "VỐN BỀN VỮNG" (SUSTAINABLE CAPITAL).

CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ

hình thức 1

Tài trợ không hoàn lại

Ưu tiên cho các tổ chức phi lợi nhuận, trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc cần trợ giúp đặc biệt. Các khoản tài trợ có thể là toàn bộ hoặc một phần để thực hiện dự án, làm vốn đối ứng vay ngân hàng,…

hình thức 2

Cho vay ưu đãi

Ưu tiên cho các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức not-for-profit. Các khoản vay có thể sử dung cho các mục đích như: thực hiện dự án, đối ứng vốn vay ngân hàng,…

hình thức vay

Cho vay vốn

Thường dành cho các đơn vị hướng đến lợi nhuận - thông qua công ty/hợp tác xã có Quỹ tham gia thành lập. Chúng tôi tham gia vốn một phần và sử dụng lợi nhuận hoặc bán cổ phẩn khi phát triển để thu về và tái đầu tư các hoạt động khác của Quỹ. Do rủi ro khi đầu tư có thể được xác định là 50-50 nên hiệu quả của dự án thường cần đạt 200% để việc thu về ít nhất là bảo toàn vốn.

Đồng hành cùng Quỹ khởi nghiệp xanh