Báo cáo tài chính

CÔNG KHAI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt Nam là quỹ xã hội, không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ, chung tay góp sức vì các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và phát triển bền vững.​

Đồng hành cùng Quỹ Khởi nghiệp Xanh