Để tạo ra những phát triển mang tính bền vững, lâu dài, nhiều chuyên gia nhận định: ngoài chuyển đổi số chúng ta cần chuyển đổi xanh.

Chuyển đổi số để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư là định hướng quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới những năm gần đây. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mô hình quản trị và phát triển kinh tế truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để tạo ra những phát triển mang tính bền vững, lâu dài, nhiều chuyên gia nhận định: ngoài chuyển đổi số chúng ta cần chuyển đổi xanh.

Nền kinh tế có hàm lượng carbon thấp

Chuyển đổi xanh là sử dụng các nguồn nhiên liệu tái tạo vì sự phát triển bền vững của các đô thị. Mục tiêu của chuyển đổi xanh là chuyển từ nền kinh tế nhiên liệu hoá thạch sang nền kinh tế sử dụng nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp.

Chuyển đổi xanh khác với các loại hình chuyển đổi khác ở tính cấp thiết. Đây là loại hình chuyển đổi đầu tiên trong lịch sử phải được hoàn thành theo thời hạn. Do yêu cầu cấp thiết của vấn đề môi trường, nhiều quốc gia đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, không chỉ tại các đô thị mà cả tại khu vực nông thôn.   

Chuyển đổi xanh có hạt nhân cấu thành quan trọng là tăng trưởng xanh. Tăng trưởng xanh là việc đạt được tăng trưởng kinh tế nhưng cũng góp phần tạo ra lợi ích cho xã hội tương lai, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và khí hậu, giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của việc phát triển kinh tế đối với môi trường.

Trong quá trình tăng trưởng xanh, các quốc gia cần tái cơ cấu, loại bỏ việc sử dụng năng lượng có gốc carbon, phát triển các sáng kiến tại chỗ và coi trọng tuyên truyền, giáo dục đào tạo các phương pháp “mềm” và “thông minh” bao gồm các kỹ năng mềm cho các cộng đồng và doanh nghiệp có trách nhiệm. 

Nền kinh tế xanh để bảo vệ môi trường

Chuyển đổi xanh sẽ giúp các quốc gia hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh. Đây là nền kinh tế mà chính sách phát triển dựa vào ba tiêu chí: định hướng là thị trường, nền tảng là các nền kinh tế truyền thống, mục tiêu là sự hòa hợp của kinh tế và môi trường. 

Động lực của nền kinh tế này là bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ sản xuất sạch và năng lượng sạch, đồng thời đạt được mức tăng trưởng kinh tế bền vững. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) định nghĩa nền kinh tế xanh là: “Nền kinh tế nâng cao đời sống con người và cải thiện công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể những rủi ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái”. 

Trong nền kinh tế xanh, tăng trưởng về thu nhập và việc làm được tạo ra thông qua những khoản đầu tư của nhà nước và tư nhân nhằm giảm thiểu phát thải carbon, giảm ô nhiễm, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học. Qua đó tạo ra tiềm năng to lớn để đạt được phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo với tốc độ nhanh.

Kinh tế xanh xác định nguồn vốn tự nhiên là tài sản kinh tế quan trọng và là nguồn lợi chung, đặc biệt đối với những người nghèo bởi sinh kế và an sinh của họ phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Ý thức được tầm quan trọng của chuyển đổi xanh, Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam ra đời với mục đích hỗ trợ, tài trợ, chung tay góp sức vì các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và phát triển bền vững.

Comments are closed.